گروه پارس گروه صنعتی بین المللی محصولات پارس گروه صنعتی بین المللی محصولات پارس با هدف مشاوره ، مديريت ، برنامه ريزي، کنترل، فن آوري، نظارت و اجرا، خريد و فروش در کليه زمينه هاي مرتبط، سرمايه گذاري در شرکتها و مؤسسات ، سازمانها و ارگانها اعم از حقيقي و حقوقي در سال 1380 تأسيس شد. کسب اطلاعات فعالیت در حوزه های مختلف فعالت در حوزه های مختلف گروه صنعتی بین المللی محصولات پارس در زمینه‌های مشاوره ، مديريت ، برنامه ريزي، کنترل، فن آوري، نظارت و اجرا، خريد و فروش در کليه زمينه هاي مرتبط، سرمايه گذاري در شرکت‌ها و مؤسسات ، سازمان‌ها و ارگان‌ها اعم از حقيقي و حقوقي فعالیت می کند. کسب اطلاعات
رفتن به بالا